Priser

Taxa för lagstadgad brandskyddskontroll (Ej Status/Installationsbesiktning)

För utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter utgår ersättning enligt denna taxa.

Angivna avgifter exkl. moms.

1. Objekt i småhus  1.1 Grundavgift Inställelse för utförande av brandskyddskontroll
1 Helårsbebott hus 311 kr ex moms          2 Fritidshus 488 kr ex moms 
          
 1.2 Kontrollavgift 1 Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal 628 kr ex moms
 2 Kontroll av ytterligare eldstad ansluten till rökkanal i samma skorsten som (1) 279 kr ex moms
 
1.3 Tilläggsavgift För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning
uttas ersättning för mertiden med pris, som i 4.4.
 
 2. Övriga objekt 2.1 Kontrollavgift Kontrollavgift utgår med pris som anges i 4.4.

3.Avgift för efterkontroll För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris som anges i 4.4 samt transportersättning.
 
4.
Särskilda bestämmelser
4.1: För extra inställelse, då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelegat, utgår ersättning för återbesök med pris som anges i 4.4 samt transportersättning. Här jämte utgår ersättning för den ordinarie inställelsen enligt. 1.1 eller 2.1 samt en administrationsavgift av en grundavgift
4.2: Transportersättning för bil beräknas som kilometerersättning per påbörjad km av avståndet fram och åter till förrättningsplatsen.
Vid beräkningen tillämpas reglerna för mindre bil och lägsta årliga körlängd. För annat transportmedel än bil utgår ersättning med den verkliga kostnaden.
4.3: För kontroll utrförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbets tid, utgår ersättning med pris som anges i 4.4 amt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.
 
4.4 Timerättning utgår per man med 836 kronor.
För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel kvartstimme.
För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.
Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 2. och 3. samt 4. inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.
4.5: I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmateriel samt för protokollering av brandskyddskontrollen.
 
5. Indexreglering av taxan Ersättning för brandskyddskontroll och sotning enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund publicerat Sotningsindex.

Taxa för lagstadgad sotning

Sotning eller rensning av nedan nämnt objekt jämte tillhörande rökkanal och förbindelsekanal. (Gäller vid aviserade utskick!)

  • Oljepanna 273 kr
  • Miljögodkänd oljepanna,  316 kr
  • Vedpanna 316 kr
  • Miljögodkänd vedpanna/pelletspanna 333 kr
  • Braskamin 248 kr
  • Övriga lokaleldstäder 222 kr
  • Samt 1 st grundavgift tillkommer varje fastighet      
  • Grundavgift helårsbebott hus 128 kr
  • Grundavgift fritidsbostad 205 kr

Angivna avgifter exkl. moms.  (PRISER FÖR STATUS/INSTALLATIONSBESIKTNING RING FÖR PRISINFO)

Indexreglering av taxan Ersättning för sotning enligt denna taxa revideras årligen med av de centrala parterna Svenska Kommunförbundet (SKL) och Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund (SSR) publicerat Sotningsindex.